top of page

Algemene Voorwaarden

 

1. Inroepbaarheid

De klant stemt uitdrukkelijk in met de algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt niet aanvaard.

 

2. Rechten

Het gebruik van de werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende en schriftelijke  bepaling behoud ik de intellectuele eigendom op al de werken.

 

De werken kunnen door mij gebruikt worden met het oog op promotie, offertes, studiemateriaal, …  Dit kan op om het even welke wijze, plaats, medium, … zonder toestemming van de opdrachtgever.

 

Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van mijn naam. Digitale bestanden, negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia’s blijven mijn eigendom.

 

Het gebruik van de werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

 

Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.

 

Werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

 

In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de geleverde werken gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Bij inbreuk op de reproductierechten kan een schadevergoeding geëist worden.

 

3. Levering

Fysieke goederen worden op mijn adres afgeleverd tenzij anders overeengekomen.

 

Digitale bestanden worden geleverd op een door mij gekozen wijze, in een gangbaar bestandsformaat en met gebruikelijke technische specificaties.

 

De klant is bij digitale levering zelf verantwoordelijk voor de integriteit van de bestanden. De fotograaf wordt niet verondersteld een reservekopie ter beschikking te stellen. Bijkomende kopieën van geleverde bestanden kunnen indien voorhanden geleverd worden tegen bijkomende vergoeding.

 

4. Leveringstermijnen

Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbind ik mij ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.

 

5. Klachten

Klachten moeten mij binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

 

6. Betaling

Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs. Facturen moeten binnen de 30 dagen betaald worden tenzij anders vermeld op de factuur.

 

7. Betwisting

In geval van betwisting is de rechtbank met territoirale bevoegdheid in Zottegem bevoegd.

bottom of page